STABEKKSLOTTET

Se om lokalet er ledig

STABEKKSLOTTET

Se om lokalet er ledig

Betingelser og vilkår for leie av Stabekk Slottet

Dette inngår i leien

 • Tallerkener, kopper, glass, bestikk til 60 personer.
 • Kaffetrakter der man kan brygge sin egen kaffe.
 • Kjøle plass for oppbevaring av egne kaker.
 • Oppvask maskin for glass.
 • Oppvask maskin for tallerken/bestikk.

Dette inngår ikke i leien

 • Duker og servietter
 • Blomster og pynt
 • Mat og drikke
 • Serveringspersonale
 • Prosjektor eller storskjerm (kan leies fra Viken Mathus - ta kontakt)
 • Musikk anlegg (kan leies fra Viken Mathus - ta kontakt)

Leiesatser

Hverdager

Dagsleie (mandag–fredag kl.14.30-18.00)......................................................kr. 4.500,-

Kveldsleie (mandag - torsdag kl. 18.00 - 23.00)............................................kr. 8.500,-

Helg

Leie (fredag kl. 14.30 - lørdag kl. 10.00)........................................................kr. 10.500,-

Leie (lørdag kl. 11.00 - søndag kl. 10.00).......................................................kr. 10.500,-

Leie (søndag kl.11.00- mandag kl.10.00).......................................................kr. 10.500,-

Ansvarlig tilstedeværende under arrangementet inngår i prisen.

Mat og obligatorisk utvask (kr.1500,-) kommer i tillegg.

Skulle du ha andre ønsker i forbindelse med leie av lokale så ta kontakt og vi finner en løsning.

Gebyr for obligatorisk rengjøring

 • Rengjørings gebyret på kr. 1500,- og dekker 2 timer rengjøring, dette blir fakturert sammen med mat og evt. serverings personale.
 • Dersom det går med ekstra tid til rengjøring koster det kr.550,- pr. påbegynt time.

Depositum og betalingsbetingelser

 • Kontrakten gjelder først når 50% av leiebeløpet er betalt til konto, 1813 32 62713 - Viken Mathus AS,

Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad.

 • De resterende 50% av leiesummen skal betales senest 7 dager etter utleie dato og blir oppkrevet på

faktura sammen med rengjørings gebyrer, mat og leie av serveringspersonale (dersom dette er leid inn

fra Viken Mathus).

 • Dersom det skulle være gjort skade på lokale eller der er brekkasje på glass, bestikk, tallerken osv. blir

dette oppkrevd på samme faktura med mindre deg som kunde ønsker det på annen måte eks. ved bruk

av forsikring.

 • Avlyses arrangementet mer enn 2 måneder før leie datoen, tilbakebetales forskuddet, minus et

administrasjons- gebyr på kr 500,-.

 • Avlyses arrangementet mindre enn 2 måneder før leie datoen, beholder Stabekkslottet hele

depositumet.

Opprydding av lokale og bruk av lokale

• Leietakerne koster gulvene rene, vasker bordene og fjerner eventuelle ting på stolene før de stables sammen og flyttes til oppbevaringsrom.

• Leietakerne sørger også for å fjerne eventuelle flekker eller lignende på gulvet.

• Servise, bestikk, glass, panner osv. må vaskes rene i oppvaskmaskinen etter bruk.

• Leietaker legger glass, bestikk og dekketøy tilbake på samme plass som når de startet leien.

• Renholderen bruker inntil 2 timer på å gjøre rent etter hver utleie. Skulle det vise seg å bli brukt flere timer i mer-arbeid, vil dette bli

fakturert ekstra til leietakeren.

 • Aktiviteter som utvikler røyk, damp, støv eller gasser (kontaktlim) er ikke tillatt å bruke i lokalet.

Mat

 • Viken Mathus er ansvarlig for all forpleining, alt vedr. mat må avtales med dem (det er ikke tillatt å bruke andre profesjonelle eller lage/ha

med maten selv, utover kaker, snack etc.)

Drikke

 • Det er lov å ha med egen drikke, dette gjelder både med og uten alkohol samt kaffe.
 • Skal det serveres alkohol må man følge Helsedirektoratet sine retningslinjer ved. skjenking som er:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/skjenkebevilling-for-alkohol (kapitel unntak fra bevillings plikt)

Tilgang til lokalet

 • Dette avtales med vakt ansvarlig og før evt. nøkler til dekking / pynting blir utlevert må leietakeren signere eget skjema som vedrører ansvar

og brannsikkerhet.

Musikk og stengetider

 • Fredag/lørdag må arrangementet avsluttes senest kl. 24.00.
 • Musikk avsluttes kl. 23.00.
 • Musikken må ikke være så høy at det forstyrrer naboer.
 • Lyden merkes særlig godt når vinduene der musikken kommer fra, er åpne så disse må holdes lukket.

Lukking og opprydding

 • Hvis ikke annet er avtalt, skal alt være ferdig ryddet og i orden innen kl. 23.00 etter etter endt leietid. (kl.24.00 i helger)
 • Annet utstyr som blir benyttet må grundig rengjøres og settes på plass igjen.
 • Bord og stoler settes på plass i lokalet etter bruk.
 • Lokalene forlates i ryddet stand og søppelet kastes i containere utenfor.

Erstatning ved brekkasje og skade av utstyr og lokale

 • Ødelagt dekketøy, service og annet må erstattes av leietaker.
 • Leier er ansvarlig for andre ødeleggelser av utstyr og lokaler.

Brann instruks

 • Leietakerne plikter å bli kjent med instruks i forbindelse med brann ved dekking / pynting.
 • Ved evt. brann-alarm ved dekking / pynting, og som man VET er falsk alarm, ringer man Bærum Brannvesens alarmtelefon 110 for å stoppe

utrykning til Stabekkslottet.

 • Sjekk grundig at det virkelig ikke brenner noe sted.
 • I tilfelle at falsk brannutrykning forekommer, og det er leietakeren selv som har forårsaket alarmen, er leietakeren selv økonomisk ansvarlig

for denne kostnad.

Har dere spørsmål, kontakt vår utleie ansvarlig:

tlf.: 40 88 98 38

eller e-post:

slottet@vikenmathus.no

Stabekkslottet ønsker lykke til med arrangementet!

Stabekkslottet

Ringstabekkveien 111

1356 Bekkestua

Tlf. 40 88 98 38

slottet@vikenmathus.no